Lịch sự kiện

Lịch sự kiện

1) Khóa Coach Yourself to Success Code: MCN001_CYS_010220_HCM (1 ngày, 8:30 - 17:30)

1) Khóa Coach Yourself to Success Code: MCN000_CYS_010320_HCM (1 ngày, 8:30 - 17:30)

2) Khóa Mind Coaching – Huấn luyện Tâm trí Code: MC_010320_HCM (3 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 20-22/03/2020

3) Khóa Coach Yourself to Success Code: MCN001_CYS_010320_HCM (1 ngày, 8:30 - 17:30)

4) Khóa Coach Yourself to Success Code: MCN002_CYS_010320_HCM (1 ngày, 8:30 - 17:30)

5) Khóa Mind Coaching Certification Code: MCC_010320_HCM (4 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 26-29/03/2020

1) Khóa Coach Yourself to Success Code: MCN000_CYS_010420_HCM (1 ngày, 8:30 - 17:30)

2) Khóa Coach Yourself to Success Code: MCN002_CYS_010420_HCM (1 ngày, 8:30 - 17:30)

3) Khóa Mind Coaching – Huấn luyện Tâm trí Code: MC_010420_HCM (3 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 24-26/04/2020

4) Khóa Coach Yourself to Success Code: MCN001_CYS_010420_HCM (1 ngày, 8:30 - 17:30)

1) Khóa Coach Yourself to Success Code: MCN000_CYS_010520_HCM (1 ngày, 8:30 - 17:30)

1) Khóa Mind Coaching – Huấn luyện Tâm trí Code: MC_010520_HCM (3 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 22-24/05/2020

2) Khóa Coach Yourself to Success Code: MCN001_CYS_010520_HCM (1 ngày, 8:30 - 17:30)

3) Khóa Coach Yourself to Success Code: MCN002_CYS_010520_HCM (1 ngày, 8:30 - 17:30)

4) Khóa ICF Coaching Certification Code: CMA_010520_HN (4 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hà Nội
 • Thời gian: 27-30/05/2020

1) Khóa ICF Coaching Certification Code: CMA_010620_HCM (4 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 04-07/06/2020

2) Khóa Coach Yourself to Success Code: MCN000_CYS_010620_HCM (1 ngày, 8:30 - 17:30)

3) Khóa Mind Coaching – Huấn luyện Tâm trí Code: MC_010620_HCM (3 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 19-21/06/2020

4) Khóa Coach Yourself to Success Code: MCN001_CYS_010620_HCM (1 ngày, 8:30 - 17:30)

5) Khóa Coach Yourself to Success Code: MCN002_CYS_010620_HCM (1 ngày, 8:30 - 17:30)

6) Khóa Mind Coaching Certification Code: MCC_010620_HCM (4 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 25-28/06/2020

1) Khóa Coach Yourself to Success Code: MCN002_CYS_010720_HCM (1 ngày, 8:30 - 17:30)

2) Khóa Mind Coaching – Huấn luyện Tâm trí Code: MC_010720_HCM (3 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 24-27/07/2020

1) Khóa Mind Coaching – Huấn luyện Tâm trí Code: MC_010820_HCM (3 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 21-23/08/2020

2) Khóa Coach Yourself to Success Code: MCN002_CYS_010820_HCM (1 ngày, 8:30 - 17:30)

1) Khóa Mind Coaching – Huấn luyện Tâm trí Code: MC_010920_HCM (3 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 18-20/09/2020

2) Khóa Coach Yourself to Success Code: MCN002_CYS_010920_HCM (1 ngày, 8:30 - 17:30)

3) Khóa Mind Coaching Certification Code: MCC_010920_HCM (4 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 24-27/09/2020

1) Khóa Coach Yourself to Success Code: MCN002_CYS_011020_HCM (1 ngày, 8:30 - 17:30)

2) Khóa Mind Coaching – Huấn luyện Tâm trí Code: MC_011020_HCM (3 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 23-25/10/2020

3) Khóa ICF Coaching Certification Code: CMA_011020_HN (4 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hà Nội
 • Thời gian: 28-31/10/2020

1) Khóa ICF Coaching Certification Code: CMA_011120_HCM (4 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 05-08/11/2020

2) Khóa Coach Yourself to Success Code: MCN002_CYS_011120_HCM (1 ngày, 8:30 - 17:30)

3) Khóa Mind Coaching – Huấn luyện Tâm trí Code: MC_011120_HCM (3 ngày, 8:30 - 17:30)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 27-29/11/2020


1) Khóa Coach Yourself to Success Code: MCN002_CYS_011220_HCM (1 ngày, 8:30 - 17:30)

Đăng ký